euthanasepam: (Default)
euthanasepam ([personal profile] euthanasepam) wrote in [personal profile] henry_flower 2017-05-11 12:52 pm (UTC)

Це пов’язано передусім з іншою парадигмою архітектури як мистецтва. Колись пишно оздоблювали дорогі капітальні будівлі, які мислили на століття служби вельможній та шляхетній родині, відтак кожен палац, в теорії, мав прагнути до ідеалу. Тепер так не будують. Нема сенсу зводити симулякри втіленої в камені слави для уявної аристократії, бо тепер це нічого не вартує. Людство не лише не оцінить витвір мистецтва, але навіть не помітить — окрім фахівців та шанувальників. Якийсь чудернацький Бурдж Халіфа сильніше полонить увагу людей. Подивились та й забули. Зовсім інша річ, як слушно зауважив автор, що в себе в хаті.

Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.