henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-05-27 03:40 pm

Кого боятися у круїзах (ріпост з Фасебооку)

Насхай Байгалмаа:

"тут якось піднялась трохи дивна для мене тема шо ось на круїзи їздять тікі старі пердуни. для мене непанятна чому це вас бентежить, бо ніякої ні явної, ні тайної загрози старушка з клюкой і її хазбенд з прибитою іржавим цвяхом до грудей табличькою із написом Альцгаймер (це не прізвище хвудболіста) не представляють, хіба шо вони і іже з ними вижеруть на сніданку всі prunes,

пожилі люди їх їдять шоп просрацця і це діствітільно Страшна Сила, я колись на Алясці з бодуна випив літрову пляшку prune juice і думав шо єсі мене не розірве на старті, як це чясто трапляєцця з ракетами, то я на касмічіську орбіту вийду так швидко шо ніяке ПВО мене на помітить на радарах.

а от кого треба боятись, скажу вам авторітетно, так це ДІТЕЙ. от коли повна жопа дітей, починаючи від немовлят які генерують візг тисячу децибел і закінчуючи мрачьними підлітками в чорном, так ось на такий круїз я б нікому не бажав би потрапити. кстаті, якась компанія круїзна так і пише в своїй рекламі "дітей ми на борт НЕ БЕРЕМ!". дєдушкі і бабушкі їм бач, не нравляцця. кумедні ви люди."


Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.