henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-02-28 10:05 am
Entry tags:

Colour schemes

Цікаво, яка з 2х colour schemes найбільш прийнятна для глаз in the long run? Я все життя користувався lightgray-on-black для терміналів і black-on-lightgray у текстових редакторах.

В macOS, як відомо, дефолтна скіма для терміналу є black-on-white. В Windows для консолі powershell багато років за замовчуванням стояла страшненька white-on-blue, яка була гарним індикатором чи користувався хто powershell на цій машині чи ні, бо той хто користувався--зазвичай змінював ото одоробло на якусь lightgray-on-black.

vs.

bytebuster: (Default)

[personal profile] bytebuster 2017-02-28 04:25 pm (UTC)(link)
Дадада, фидопойки на Трухановом острове, элитная и приватная эхоконференция TYT.BCE.HACPEM и прочие прелести…

А сейчас уже не торт, да…