henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote 2017-03-14 09:22 pm (UTC)

> полит.взгляды могут быть довольно независимы от профессиональной сферы

я би сказав навпаки, що 3 роки тому багато людей гадало (і я в тому числі), що професійні навички це єдине, на що треба дивитися.

зараз мені здається, що

(а) працювати краще з людьми, яким ти можеш довіряти;

(б) довіряти ватнику неможливо (що у нього в голові перемкне і коли, невідомо нікому); в українських реаліях це виглядає іноді жахливо: бідаха геніальний інженер, "біженець" з лугандону, що покинув все і на примчав у Київ, насправді може бути вбивцею, який катував до смерті своїх сусідів у лугандоні;

(с) людожерські "політ. погляди" скоріше за все означають, що частина мозку у людини не працює.

останній пункт--не вигадка: http://health.usnews.com/health-news/news/articles/2012/08/24/research-pinpoints-brains-gullibility-center

:(

Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.