henry_flower: A melancholy wolf (Default)
henry_flower ([personal profile] henry_flower) wrote2017-03-14 01:55 pm

Перéпис дебілів

Совєтські погромісти обговорюють майбутнє України та EU:

https://vitus-wagner.dreamwidth.org/1882707.html

"подєліть Восточную Європу прімєрно в ґраніцах 1652 ґода"

ukurainajin: (Default)

[personal profile] ukurainajin 2017-03-14 12:20 pm (UTC)(link)
На тлі власної неспроможності мріють, що поділить хтось інший. І чого їм там у тій Москві не вистачає? Усім розповідають, що усього завались…