euthanasepam: (Default)
euthanasepam ([personal profile] euthanasepam) wrote in [personal profile] henry_flower 2017-05-06 07:51 pm (UTC)

Якщо пам’ятаєте найкомпактніші касетні плеєри дев’яностих років, то зрозумієте, чому зроблене з розумом буде компактне: в них майже весь об’єм займали місце для касети, механізм транспортування магнітної стрічки та відділ для елементів живлення, а на електроніку, при цьому суто аналогову (себто «велику») і без інтегральних схем, лишалося «те, що залишиться». Для цифрового плеєра нема потреби в усіх тих механічних, а електрична частина може бути зроблена із SoC з додатковим аналоговим устаткуванням, отже найбільними вузлами такого плеєра має бути екран та батарея. Маю, для порівняння, компактний фотоапарат приблизно десятилітньої давности — він з усією механікою та електронікою, висувною оптикою з трансфокатором, батареєю та картою пам’яти трохи менший за звичайну пачку цигарок у всіх вимірах. Тож я думаю, що з аудіофільськими плеєрами щось негаразд: бєзкіслародная мєдь та інший езотеричний мотлох для маньяків.

Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.